Skip to main content

algemene voorwaarden


MET INGANG VAN 30 MEI 2018

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Nadim Abou Zidan h.o.d.n. RS-Tegelzetbedrijf, ingeschreven bij de KvK onder nummer 71690646;
 • De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van opdrachtnemer aanbiedingen ontvangt of met opdrachtnemer overeenkomsten sluit;
 • Werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de opdrachtnemer geleverde materialen en installatie;
 • Meer- en minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

2.1
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op verkopen en leveringen van zaken en diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informaties.

2.2
Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.

2.3
Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN

3.1
De aanbiedingen van opdrachtnemer zijn exclusief BTW en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.

3.2
De opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk doormiddel van ondertekening van bijgevoegde orderbevestiging/offerte binnen 30 dagen wordt bevestigd. Bij gebreke van schriftelijke acceptatie binnen die termijn komt deze te vervallen.

3.3
Levertijden en termijnen van oplevering worden slechts bij benadering opgegeven en zijn nimmer fatale termijnen.

3.4
Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen.

3.5
Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop dan wel de periode waarin met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk.

3.6
Het aanbod geeft inzicht in de prijsvorming methode die zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie. Bij de prijsvorming methode “aanneemsom” komen partijen een vast bedrag overeen waartegen het werk wordt verricht. Bij de prijsvorming methode “regie” doet de opdrachtnemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (onder andere eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid en eenheidsprijzen van benodigde materialen). Desgewenst geeft de opdrachtnemer, indien de situatie hem dat mogelijk maakt, een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.

3.7
Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

3.8
Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden. 

ARTIKEL 4 DE OVEREENKOMST EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door opdrachtgever van het aanbod van de opdrachtnemer. 

ARTIKEL 5 EIGENDOMSVOORBEHOUD

Opdrachtnemer blijft volledig eigenaar van de geleverde zaken tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. 

ARTIKEL 6 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

6.1
De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

6.2
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.3
De opdrachtgever is verplicht uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken onder omstandigheden die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en overheidsvoorschriften en tevens tijdig zorg te dragen voor een vrije werkplek bij aanvang, afdekking van materialen, de benodigde aansluitmogelijkheden, vergunningen en ontheffingen. Tevens dient de wederpartij ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, welke niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daar geen vertraging van ondervindt. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de opdrachtgever komt, dan dient de opdrachtgever de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan de opdrachtgever kan worden toegerekend.

6.4
Parkeerkosten, tunnelkosten of andere kosten derden te maken bij uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze zullen voorzien van onderliggende specificatie worden doorberekend aan opdrachtgever.

6.5
Puin- en bouwafval worden enkel afgevoerd door opdrachtnemer indien dit expliciet in de offerte is opgenomen.

6.6
De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

 • Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • Onjuistheden in de door de opdrachtgever en/of een derde verlangde constructies en werkwijzen;
 • Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld, waaronder tevens begrepen tekeningen, berekeningen, constructies en bestekken;
 • Onjuistheden in de door of namens de wederpartij verstrekte gegevens;
 • De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake schaden die krachtens de inhoud van deze algemene voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven;
 • De opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen.

6.7
In het geval dat er sprake is van een tekortkoming van de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst, wijst de opdrachtgever de opdrachtnemer daar schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen.

6.8
Indien opdrachtnemer onverhoopt op asbest stuit, is zij gerechtigd het werk stil te leggen en verdere maatregelen te treffen conform vigerende wet- en regelgeving. Kosten gepaard gaande met onderzoek en/of verwijdering komen voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtnemer kan in dergelijk geval niet aansprakelijk worden gehouden voor het (deels) niet kunnen uitvoeren van de opdracht. Tevens komen reeds bestelde materialen, welke niet meer te gebruiken zijn, voor rekening van de opdrachtgever. 

ARTIKEL 7 MEER- EN MINDERWERK

7.1
Aan opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden en door haar uit te voeren leveranties zijn strikt beperkt tot datgene dat schriftelijk tussen haar en opdrachtgever is overeengekomen.

7.2
In afwijking van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde kunnen opdrachtnemer en opdrachtgever nadien overeenkomen dat er meer, dan wel minderwerk, zal worden uitgevoerd en/of geleverd dan oorspronkelijk tussen hen is overeengekomen. Het meerdere zal alsdan door de opdrachtnemer terstond aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Het mindere zal niet worden berekend, dan wel worden verrekend bij de eindafrekening. Het gemis aan een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van opdrachtnemer op verrekening daarvan onverlet.

Meerwerk wordt, behoudens partijen schriftelijk afwijkende afspraken overeenkomen, op regiebasis verricht exclusief materiaalkosten en voorrijkosten, waarbij bij een tijdbesteding tussen 1 en 4 uren wordt gerekend met een minimum afname van een halve werkdag (4 uren) en een tijdsbesteding tussen 4 en 8 uren > 4 uren een hele dag (8 uren) wordt berekend. Tevens zal een toeslag worden doorberekend voor werkzaamheden na 17 uur en in het weekend, als volgt:

 • Uren op reguliere werkdagen tussen 17.00 en 20.00 uur: 125%;
 • Uren op reguliere werkdagen na 20.00 uur: 150%
 • Op zaterdag: 160%
 • Zon- en feestdagen: 200%

7.3
Indien en voor zover opdrachtnemer tijdens het uitvoeren van een opdracht geconfronteerd zal worden met voor haar onvoorziene kostenverhogende factoren, zal zij gerechtigd zijn om zulks aan een opdrachtgever door te berekenen. 

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1
Opdrachtnemer verplicht zich zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken door een verzekering overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken.

8.2
De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor door de opdrachtgever te bewijzen aansprakelijkheid en schade geleden door opdrachtgever wegens door opdrachtnemer aan opdrachtgever verleende diensten is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten (aansprakelijkheids)verzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van de polis van de verzekering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van €2.500,-.

8.3
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde indirecte en gevolgschade. Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer.

8.4
Indien door omstandigheden, te wijten aan de opdrachtgever, de overeenkomst niet (tijdig) kan worden uitgevoerd dient de hieruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade door de wederpartij te worden vergoed.

8.5
Opdrachtnemer zal zeer secuur met de sleutels van opdrachtgever omgaan. Na einde van de opdracht, zullen de sleutels worden teruggeven op de vooraf afgesproken wijze. Bij verlies of diefstal van de sleutels zal opdrachtgever direct op de hoogte worden gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade hiervan.

8.6
Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het eventuele weglopen van huisdieren van opdrachtgever c.q. toebrenging van enige schade tijdens uitvoering van het werk. 

ARTIKEL 9 ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

9.1

De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn terstond opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden aanleiding geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen.

9.2

Indien de opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 10 OPLEVERING

10.1
De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen voortvloeiende uit een overschrijding van enige termijn. Bij voorziene overschrijding zal de opdrachtnemer in overleg treden met de opdrachtgever.

10.2
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

 • Hetzij wanneer de opdrachtnemer aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;
 • Hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat de opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;
 • Hetzij wanneer de opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

10.3
Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.

10.4
Oplevering ontslaat de opdrachtnemer van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken. Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van de opdrachtnemer naar de opdrachtgever.

ARTIKEL 11 BETALING

11.1
Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 8 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta door middel van storting of overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening, behoudens andere afspraken worden overeengekomen. Materialen dienen direct bij levering te worden betaald.

11.2
Indien opdrachtgever niet tijdig en/of niet volledig voldoet aan zijn hierboven omschreven betalingsverplichting is opdrachtgever door dat enkele feit in verzuim. Opdrachtnemer zendt na het verstrijken van de betalingstermijn een aanmaning en geeft opdrachtgever de mogelijkheid binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning alsnog te betalen. Ingeval van wanbetaling is opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldag der factuur en na aanmaning met een termijn van 14 dagen, redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in rekening te brengen conform de bedragen (staffel) opgenomen in het besluit voor vergoeding buitengerechtelijke kosten.

11.3
Bij verzuim kan de opdrachtnemer de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst schriftelijk ontbinden.

11.4
Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

11.5
In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

11.6
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.

11.7
De Opdrachtnemer is gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen. 

ARTIKEL 12 OVERMACHT

12.1
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

12.2
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.

12.3
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

12.4
Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan deze verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 13 PRIVACY

13.1
Opdrachtnemer verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Als opdrachtgever geen prijs stelt op informatie over producten en diensten, kan dit kenbaar gemaakt worden aan opdrachtnemer via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

13.2
Opdrachtnemer voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Opdrachtnemer zal zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de opdrachtgever te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

ARTIKEL 14 TOEPASSENLIJK RECHT EN FORUMKEUZE

14.1
Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

14.2
Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten, adviezen, offertes, facturen etc. en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.

14.3
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten. 

 

Versie: Februari 2019

wilt u een adviesgesprek?